Stichting Muziek op schoot
Docentenpagina    
Kinderopvang
Opleidingen           
Nieuwsbrief
MoSBloG              
Vacatures
Huisregels   
Links    
Contact

informatie & aanmelding: K&P opleidingen Tilburg

Download hier het aanmeldingsformulier

Download hier de brochure

2011 - 2012

Docentenopleiding Muziek op Schoot

De stichting Muziek op Schoot leidt in samenwerking met K&P Kinderopvang musici en pedagogen op tot het beroep van docent Muziek op Schoot.  De docentenopleiding Muziek op Schoot is een posthbo-opleiding onder leiding van gekwalificeerde muziekpedagogen. De studie duurt van september tot mei, of januari tot oktober gevolgd door een afsluitend praktijkexamen in het najaar of voorjaar.
Bezitters van het diploma “Muziek op Schoot” zijn bekwaam in het geven van muziekcursussen aan groepen kinderen met hun ouders/opvoeders, o.a. aan centra voor de kunsten en in de kinderopvang. 

Belangrijke kwalificaties om met de opleiding te kunnen starten zijn een ruime muzikale bagage, pedagogisch inzicht, het vermogen om met groepen te werken, organisatietalent en goede communicatieve eigenschappen. Daarnaast is het kunnen werken met de computer o.a. in Word en Excel onontbeerlijk.

De opleiding
De opleiding is gericht op de concrete praktijk van het werken met jonge kinderen van 0-4 jaar en hun ouders en
·       behandelt relevante en actuele theorie in relatie met Muziek op Schoot (MoS)
·       geeft handvatten voor het ontwikkelen van vaardigheden gericht op de lespraktijk
·       stimuleert de (zelf) ontwikkeling van de cursist door middel van een persoonlijk ontwikkelingsplan. De cursist is         zelf verantwoordelijk voor het eigen ontwikkelingsproces.

De opleiding besteedt veel aandacht aan de praktijk. Tijdens de opleiding zijn er praktijkgroepen met baby’s en peuters aanwezig zodat theorie en de praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Door middel van hospiteer- en stage opdrachten krijgt de cursist een beeld van de beroepspraktijk. Verdere uitbreiding van kennis en inzicht vindt plaats via zelfstudie aan de hand van verdiepingsopdrachten.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de docentenopleiding Muziek op Schoot werkt de cursist aan het verwerven van competenties -kennis, vaardigheden en gedrag/houding- die bij dit beroep horen om op een professionele wijze jonge kinderen in hun muzikale ontwikkeling te kunnen begeleiden.

Kennis en inzicht van

·       de muzikale ontwikkeling waaronder de ontwikkeling van de zangstem van jonge kinderen

·       de emotionele, zintuiglijke, taal/spraak, motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling

·       leerprocessen van kinderen

·       communicatieprocessen

·       geschikt lied- en spelrepertoire

·       geschikte instrumenten en materialen

Vaardigheden

·       U kunt hoog gekwalificeerde muzieklessen ontwerpen en uitvoeren die aansluiten bij de interesses en                       mogelijkheden van kinderen.

·       U bent in staat om tijdens de muzieklessen de eigen muzikale vaardigheden op het terrein van zingen, spelen en         bewegen in te zetten.

·       U beschikt over een goed observatievermogen teneinde adequaat in te kunnen spelen op de muzikale                       mogelijkheden van de kinderen.

·       U beschikt over communicatieve vaardigheden in het omgaan met zowel kinderen als volwassenen (ouders,                leidsters e.d.)

·       U bent in staat om een affectief, respectvol en veilig klimaat te scheppen.

 

Houding/ adequaat professioneel gedrag

Gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een muzikale basishouding waarin aandacht voor de kwaliteit van de muziek en de kwaliteit van het samen muziek maken voorop staat, ter bevordering van de muzikale ontwikkeling van de kinderen.
Dit wordt mede bereikt door een positief kritische houding naar eigen functioneren en reflectie op het eigen handelen. De docent is zich bewust van de voorbeeldfunctie naar de kinderen en hun ouders.

Eindcriteria
De docent Mos heeft ruim voldoende muzikaal pedagogische en didactische kennis en vaardigheden in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van muziekcursussen voor 0-4 jarigen (en hun ouders) in groepsverband waarbij het begeleiden en verdiepen van de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen voorop staat. Tevens hebben zij inzicht in het begeleiden van groepen kinderen en pedagogisch medewerkers in de voorschoolse kinderopvang. De docent Mos heeft voldoende kennis gemaakt met onderwerpen uit de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek om de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen 0-4 jaar te bevorderen en de kinderen en hun ouders te begeleiden en te stimuleren in hun muzikale spel.


Opleiding 2010-2011
In 2010 start in de tweede helft van september, de docentenopleidingen in Utrecht op zaterdagen.
Er kunnen maximaal 11 cursisten per cursusplaats worden geplaatst.
 

Opzet opleiding

De opleiding omvat achttien bijeenkomsten in de periode september 2010 tot en met april 2011 waaronder 17 les- of studiedagen van 10.00 tot 16.00 uur en een examendag.

De opleiding wordt gegeven door gekwalificeerde muziekvakdocenten. Daarnaast verlenen specialisten (een psycholoog en een fysiotherapeut) hun medewerking.

Tijdens de lesdagen zijn een baby/dreumes- en een peutergroep aanwezig, waarmee de cursisten praktijkervaring opdoen en leren observeren. Iedere cursist geeft in beide praktijkgroepen een les. Deze praktijklessen worden  door de docent(en) en met de cursisten plenair nabesproken.
Tijdens studiedagen worden theorieblokken afgewisseld met vaardigheidstrainingen.

Naast de 105 contacturen dient men rekening te houden met een studiebelasting van 2 dagdelen per week voor

·       zelfstudieopdrachten (literatuurstudie en verdiepingopdrachten)

·       het volgen van hospiteerlessen (ca. 3 x 3 uur) bij een gediplomeerde Muziek-op-Schoot docent

·       een stage van vijf opeenvolgende lessen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. (ca 5 uur)

De schriftelijke opdrachten, het hospiteer- en het stageverslag worden verzameld in een portfolio. De studiebelasting, inclusief de contacturen, bedraagt minimaal 600 uur.

 

Inhoud examens

Het examen tot het behalen van het diploma Muziek op Schoot bestaat uit vier onderdelen:

 

onderdeel

wanneer

info

a

liedrepertoire en stemgebruik

januari

tijdens een van de lesdagen

b

lesanalyse

tijdens 18e bijeenkomst

voorwaarde: een volledig portfolio

c

lessenserie

april/mei

thuisopdracht (afronden binnen 3 weken)

d

praktijkexamen in een Muziek op Schoot-groep

afhankelijk van de beschik-bare examenplaatsen in oktober/ november of in januari/ februari

voorwaarde: de examen-onderdelen a, b en c zijn met tenminste een voldoende afgerond

 

Intakeprocedure

Toelaatbaar zijn gegadigden met een adequate vooropleiding op ten minste HBO- niveau, (bijv. Conservatorium, pabo, muziektherapie) die tijdens de intakeprocedure hebben aangetoond te beschikken over voldoende:

·       muzikale kennis en vaardigheden (stemgebruik, solfège/algemene muziekleer en instrumentale vaardigheden)

·       creatieve en pedagogische kwaliteiten

·       affiniteit met de doelgroep 0-4 jarigen

·       vaardigheden in het omgaan met volwassenen (ouders en pedagogisch medewerkers) 

Intake

De kandidaten ontvangen van tevoren een gedicht dat zelf op muziek gezet wordt. Tevens bereiden de kandidaten een korte muziekactiviteit voor, die geschikt is voor de doelgroep van Muziek op Schoot.

De intake vindt plaats in een groep en bestaat uit de volgende onderdelen:

1.    Het op muziek gezette gedicht wordt gepresenteerd en de notatie daarvan wordt ingeleverd.

2.    Het uitvoeren van een voorbereide korte muziekactiviteit voor de doelgroep met de overige kandidaten. Gebruik        van materiaal is toegestaan. Er kunnen aanvullende vragen gesteld worden over de doelgroep en hun                      ouders/opvoeders.

3.    Van blad zingen op het niveau van liederen die geschikt zijn voor de bovenbouw van de basisschool.

4.    Noteren van een voorgezongen lied (zelfde niveau als bij 3). Alleen de begintoon wordt gegeven. Toonsoort en        maatsoort dienen zelf vastgesteld te worden.

5.    Vaardigheden op het eigen instrument (o.a. improviseren van een voor/naspel bij een lied en het begeleiden van        beweging).

6.    Algemene muziekleer wordt niet speciaal getoetst, maar is een natuurlijk onderdeel van de punten 1 t/m 5.               Wanneer de examinatoren daar aanleiding toe zien kunnen aanvullende vragen over algemene muziekleer gesteld        worden.

Kosten:

De kosten voor deelname:

Cursusgeld   € 2200,00

Inschrijfgeld €   150,00

Examengeld €   350,00

Cursusmap   €    50,00

De prijs in inclusief een eenjarig lidmaatschap van de Gehrels Vereniging met een abonnement op “De Pyramide”. Materiaal en kopieerkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De kosten voor boeken komen op ongeveer € 150,00